چگونگی ثبت شرکت در جمهوری آذربایجان
قوانین، مقررات و مدارک مورد نیاز ثبت شرکت توسط شخص حقوقی خارجی در جمهوری آذربایجان تاسیس شعبه شرکت خارجی در آذربایجان مطابق قوانین جمهوری آذربایجان انجام می شود. قوانین و شرایط لازم جهت تاسیس شعبه شرکت خارجی در این جمهوری بدین گونه اعلام شده است:


ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی در جمهوری آذربایجان
و ثبت شرکت توسط اتباع خارجی در جمهوری آذربایجان
)قوانین، مقررات و مدارک مورد نیاز(
-1 ثبت شرکت توسط شخص حقوقی خارجی)شرکتهای خارجی( در آذربایجان
تاسیس شعبه شرکت خارجی در آذربایجان مطابق قوانین جمهوری آذربایجان انجام می شود.
قوانین و شرایط لازم جهت تاسیس شعبه شرکت خارجی در آذربایجان عبارتند از:
اسناد مورد نیاز
الف( اساسنامه شرکت خارجی) ترجمه و تایید شده توسط وزارت امورخارجه(
ب( شرکتنامه )ترجمه و تایید شده توسط وزارت امورخارجه(
پ( آگهی روزنامه رسمی )ترجمه وتایید شده توسط وزارت خارجه(
ت( مصوبه ایجاد شعبه شرکت در آذربایجان)طبق فرایند قانونی مندرج دراساسنامه(
ث( وکالتنامه نماینده بومی و یا مدیر خارجی شعبه )طبق فرایند قانونی مندرج دراساسنامه(
چ( اسناد مربوط به آدرس قانونی شرکت ) کپی سند مالکیت ، مدرک شناسایی صاحب ملک ،
رضایت نامه مالک مبنی برحق استفاده از ملک برای محل شرکت که باید توسط دفتر اسناد رسمی
آذربایجان گواهی امضا شود (.
این اسناد جهت بررسی به اداره دارایی آذربایجان ارائه می شود و پس از تایید آن اداره در ظرف 5
روز کاری تاسیس شرکت انجام می شود.
توضیح : برای ثبت شعبه شرکتهای خارجی در جمهوری آذربایجان نیازی به شریک تبعه آذربایجان
نمی باشد و صد رد صد آن متعلق به شرکت خارجی مادر است.
-2 ثبت شرکت توسط شخص حقیقی خارجی در جمهوری آذربایجان
تاسیس شرکت توسط اشخاص حقیقی خارجی مطابق قوانین جمهوری آذربایجان انجام
می شود.قوانین و شرایط لازم جهت تاسیس شرکت عبارتند از:
اسناد مورد نیاز
الف ( اصل و کپی پاسپورت اتباع خارجی
ب( ارائه وکالتنامه بنام شخص آذربایجانی در صورت عدم حضور موسس خارجی شرکت
ج ( اسناد مربوط به آدرس قانونی شرکت) کپی سند مالکیت ، مدرک شناسایی صاحب ملک ،
رضایت نامه مالک مبنی برحق استفاده از ملک برای محل شرکت که باید توسط دفتر اسناد رسمی
آذربایجان گواهی امضا شود( .
این اسناد درمرحله اول به اداره دارایی آذربایجان ارائه می گرددو پس از تایید ان ظرف 5 روز
کاری شرکت به ثبت می رسد.
توضیح: : برای ثبت شرکت توسط اشخاص حقیقی خارجی در جمهوری آذربایجان نیازی به شریک
تبعه آذربایجان نمی باشد و صد رد صد آن متعلق به شخص حقیقی خارجی است.


نظرات کاربران
نفر اولی باشید که نظر خود را ثبت میکند
 
 
 
 

Copyright © 2015 ir-az.com- Designed By ElbayTeam